AVÍS LEGAL

Societat Anònima DAMM (d’ara en avant, DAMM), amb CIF A-08000820, domiciliada al carrer del Rosselló, 515, de Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 21.167, foli 1 verso, full número B-17.713, informa els usuaris de la pàgina web www.cervezaturia.es, de la qual és titular, de les condicions d’accés i ús.

La utilització de totes les pàgines web de les quals DAMM és titular implica que l’usuari accepta plenament totes les condicions generals d’accés i ús vigents en el moment que hi accedix. DAMM es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions generals.

Tots els continguts de les pàgines web de DAMM (textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes d’identificació, entre altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a DAMM o, si s’escau, a tercers. L’accés a les pàgines web de DAMM no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

L’usuari no pot, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents dels drets de DAMM o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament pot accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagen posat a disposició a eixe efecte en les pàgines web de DAMM o que es facen servir habitualment en Internet amb eixe fi, sempre que no impliquen cap violació dels drets de propietat intel·lectual ni suposen cap tipus de dany per a les pàgines web de DAMM i/o la informació i servicis que s’hi oferixen.

L’usuari es compromet a utilitzar les informacions i els servicis de la pàgina web de DAMM d’acord amb la llei, les condicions generals, la moral, els bons costums i l’orde públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels servicis i continguts, i a no fer les activitats següents: a) dur a terme actes que siguen contraris als drets de propietat intel·lectual i/o propietat industrial dels titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulneren els drets humans o facen apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de DAMM, dels proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguen provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de manera continuada, i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

DAMM no es responsabilitza de qualsevol dany o perjuí al programari o maquinari de l’usuari que es derive de l’accés a les pàgines web de DAMM o de l’ús d’informació o aplicacions que continguen.

DAMM no garantix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els servicis inclosos en les seues pàgines web, i pot actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ, tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

DAMM no garantix que els continguts de les seues pàgines siguen aptes o estiguen disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les pàgines de DAMM es consideren totalment o parcialment il·legals en països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització als usuaris i, en el supòsit que hi accedisquen, ho faran sota la seua responsabilitat exclusivament, i estaran obligats a complir les lleis nacionals aplicables.

DAMM no assumix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers en els enllaços a què es faça referència en la pàgina. Establir un enllaç no suposa en cap cas que hi haja relacions entre DAMM i el propietari de la pàgina web de l’enllaç, ni que s’accepten o aproven els continguts o servicis que s’hi oferixen.

DAMM es reserva, sense necessitat d’avisar prèviament i en qualsevol moment, el dret de suspendre l’accés a les pàgines web, així com de fer les modificacions que crega oportunes de les pàgines, els servicis o les informacions que s’hi oferixen. Això també és aplicable a la presentació o localització de les pàgines, així com a les condicions generals d’accés i ús. Tota la informació rebuda a les pàgines web de DAMM es considera cedida a DAMM a títol gratuït.

A efectes de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es pot fer a través de l’apartat de contacte de la web http://cervezaturia.es/contacto.


POLITICA DE PRIVACITAT

Per a poder accedir als continguts que oferix, l’usuari ha de ser major d’edat.
Per a participar en concursos, promocions, etc., que oferix DAMM l’usuari s’ha de registrar i seleccionar un «usuari» i una «contrasenya», amb els quals podrà identificar-se quan vullga participar-hi.

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, DAMM informa l’usuari que hi ha un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per DAMM, i sota la seua responsabilitat, amb la finalitat de dur a terme les tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabore i/o distribuïsca en cada moment, i en cas que ho permeta l’autorització expressa, perquè el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació, les tracte amb les mateixes finalitats.

Tanmateix l’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i és requisit indispensable per a exercir-los comunicar-ho per escrit a l’adreça següent: S.A. DAMM, Departament d’Organització i Sistemes (responsable LOPD), carrer del Rosselló, 515, de Barcelona (08025). La sol·licitud ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició en la qual es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s’ha de provar mitjançant document vàlid. També és vàlida la comunicació de l’usuari a través del correu electrònic solicitud@infoclientes.com.

DAMM es compromet a complir l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les, i a adoptar les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

L’usuari consent expressament la cessió de les dades de caràcter personal contingudes en l’esmentat fitxer a les empreses DAMM. Dita cessió sols pot tindre la finalitat per a tasques d’informació, formació i comercialització dels productes que elabore i/o distribuïsca DAMM i, en cas que ho permeta l’autorització expressa, perquè el seu grup d’empreses del sector de l’alimentació, les tracte amb les mateixes finalitats. Tanmateix, l’usuari autoritza, de conformitat amb la normativa vigent, el tractament de les seues dades de trànsit per a fins de promocions comercials pròpies.

S’informa el titular que DAMM pot analitzar-ne el perfil per a buscar continguts que li puguen interessar, utilitzant tècniques d’anàlisi de perfils. En compliment de la normativa vigent se sol·licita al titular l’autorització expressa per a fer eixe tractament de les seues dades. Amb eixa finalitat hi ha una casella que el titular ha de marcar, si ho accepta.

En tot cas, i en compliment del que s’establix en la Llei de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), en el moment d’arreplegar les dades, es sol·licita a l’usuari el consentiment exprés perquè DAMM puga fer-ne ús a fi d’enviar-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com ara SMS en telèfons mòbils. L’usuari pot revocar el consentiment en qualsevol moment mitjançant el procediment que DAMM posa a disposició de l’usuari per a eixe efecte a través de la pàgina: http://cervezaturia.es/contacto.

DAMM informa que no fa comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa es tenen en compte, en cada cas, les dades que introduïx l’usuari, siguen verídiques o no.

DAMM es reserva la facultat de no admetre l’usuari que trie com a àlies una paraula, un nom o una expressió despectiva o no acceptable per part de DAMM.

Volver a la página principal